SPBA:s kvalitetsgrupp

SPBA har etiska riktlinjer som alla medlemmar ska följa. För att granska eventuella klagomål mot medlemmar har föreningen utsett en kvalitetsgrupp.

Klagomål eller synpunkter på medlemmar i SPBA

Om du anser att någon av föreningens medlemmar har brutit mot god yrkessed eller föreningens etiska riktlinjer har du möjlighet att lämna ett klagomål eller synpunkter till föreningens kvalitetsgrupp.

Kvalitetsgruppen nås via e-post eller brev till någon av kvalitetsgruppens medlemmar.

Din anmälan bör innehålla följande uppgifter:

  • Namn och företag på den du har klagomål eller synpunkter på.
  • Vad klagomålet gäller (bifoga gärna kopior på skrivelser eller annat som saken gäller).
  • Ditt eget namn och dina kontaktuppgifter (om kvalitetsgruppen behöver ytterligare upplysningar). Det går även att lämna synpunkter och klagomål anonymt, men då är kvalitetsgruppens möjlighet att utreda frågan mer begränsad.

Efter att ett klagomål kommit in utreder kvalitetsgruppen det och tar ställning till om medlemmen brutit mot föreningens stadgar eller etiska riktlinjer. Detta kan i så fall leda till att medlemmen får en varning eller utesluts ur föreningen.

 

Kvalitetsgruppen kan inte ta ställning i eventuella tvister mellan en medlem och dennes uppdragsgivare.

SPBA:s Kvalitetsgrupp består av:

Paul Wilund, Wilund arkitekter & antikvarier AB Kontaktuppgifter>>
Cecilia Pantzar, Pantzar & Jancke Tidlösa landskap AB Kontaktuppgifter>>
Hélène Svahn Garreau, Tyréns AB Kontaktuppgifter>>

 

Suppleanter
Annika Lindberg, Historiska hus. Kontaktuppgifter>>
Anna Carver, Tyréns AB Kontaktuppgifter>>

 

Du kan kontakta valfri medlem i kvalitetsgruppen som sedan informerar övriga medlemmar i gruppen. Om anmälan gäller någon av medlemmarna i kvalitetsgruppen eller någon på dennes företag kommer den personen inte att delta i behandlingen av det ärendet.