Certifiering

Sakkunniga kontrollanter av kulturvärden enligt PBL skall vara certifierade enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:15.